Motioner inför föreningsstämma

Inför kommande ordinarie föreningsstämma 20 april kl 18.30, som hålls i ett konferensrum på nedre plan i nya Rosvalla-arenan (nås lättast från huvudentrén), ges medlemmar möjlighet att lämna in motioner.

Medlem, med önskemål om att ett visst ärende ska behandlas på den ordinarie föreningsstämman, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen senast den 13 mars 2015. Motioner läggs i föreningens röda brevlåda i entréplan.

Detta för att ärendet ska kunna tas upp i kallelsen, som skickas ut senast 14 dagar före stämman.

Blankett finns att skriva ut här.

Utökad parkeringsinformation

Flera medlemmar har till styrelsen klagat på att obehöriga bilar har stått parkerade på vår besöksparkering vid hus 2.

Som svar på detta har styrelsen nu beslutat att införa tillfälliga P-tillstånd för vår besöksparkering med övervakning av Q-park (som redan bevakar våra förhyrda P-platser).

Varje medlem får ett antal förtryckta kort ”Tillfälligt P-tillstånd Besöksparkering”.

När du får besökare som du godkänner att parkera på vår besöksparkering ger du denne ett ifyllt kort att placera väl synligt i framrutan. Kortet gäller fram till midnatt ankomstdagen. Stannar din gäst flera dagar behöver du således fylla i ett kort för varje dag.

Korten är dagskort och skall fyllas i av dig med dag tillståndet gäller och lägenhet som utfärdat kortet.

Tänk på att detta även gäller för eventuella hantverkare som besöker dig.

Behöver du fler ”Tillfälligt P-tillstånd Besöksparkering” kort vänligen kontakta föreningens sekreterare eller skriv ut själv från hemsidan (under ”Dokument”).

Q-park kommer att bevaka vår parkering och om ”Tillfälligt P-tillstånd Besöksparkering” kort saknas kommer de att utfärda en P-bot på för närvarande 500 kr (som tillfaller Q-park).

Brf Havsutsikten friskriver sig all delaktighet att agera vid eventuell tvist mellan medlem och Q-Park. Det är ditt ansvar att se till att dina besökare har giltigt ”Tillfälligt P-tillstånd Besöksparkering”.

Ovanstående gäller från och med 1 Januari 2015

Kommunens svar om Koggen 123

Samrådstiden för det pågående arbetet med ändring av detaljplan för fastigheterna Koggen 1,2 och 3 har nyligen avslutats.

I bygg- och tekniknämnden den 18 november tog politikerna ett beslut om granskning av planhandlingarna som har genomgått revideringar under och efter samrådstiden.

 

Detta innebär att ett granskningsbrev precis i dagarna har kommit till er med post.

Allmänheten och berörda sakägare har chans att se i vilka delar planhandlingarna har reviderats, se hur inlämnade synpunkter har bemötts och har återigen chans att inkomma med synpunkter på handlingarna under perioden 1/12 – 7/1. Alla handlingar finns att tillgå på kommunens hemsida: http://nykoping.se/Bo-bygga-och-miljo/Stadsplanering-och-byggprojekt/Detaljplanering/Detaljplaner-under-arbete/Arno16/Koggen-1-2-och-3/. Er mottagna skrivelse finns bemött i samrådsredogörelsen som går att finna på hemsidan. Önskar ni handlingarna postade kan ni höra av er till antingen mig eller vår Service-enhet på 0155-24 80 00.

 

Sedan samrådet har våningsantalet för 2 av de 4 planerade lamellhusen längs Brandholmsvägen och Idrottsvägen minskat från 5 till 4 våningar för att få till en variation i höjd. Dessutom minskar exploateringen något vilket ger något färre lägenheter och därmed något färre parkeringsplatser och en bättre boendemiljö inom kvarteret kan skapas. Bebyggelsen regleras fortfarande med en bestämmelse om maximal byggnadshöjd och maximal nockhöjd.

 

Gällande detaljplan, P91-25, anger 4 våningar dock utan begränsning i byggnadshöjd, totalhöjd eller takvinkel. Nokons byggnader inom fastigheten Korvetten 8 och 6 är exempel på byggnation enligt gällande plan: 4 våningar me totalhöjd på 17 meter. Pågående planändring för Koggen 1,2 och 3  tillåter 4-5 våningar med totalhöjder mellan 15,5 – 18 m. Ett 4- våningshus med ett brant tak kan bli nästintill lika högt som ett 5-våningshus med ett flackare tak.

Information om bygget av Koggen 123

I SN 1 december finns en kungörelse angående Koggen 123.

Vi fick information om Koggen 1 2 och 3 som har suttit i våra trapphus sedan början av september. Som en reaktion på den infon gick en namnlista runt i husen den 23:de September, där vi motsätter oss utökningen från 4 till 5 våningar. Listan har 38 namn underskrifter från hus 1 och 39 underskrifter från hus 2. Listan överlämnades  29 september personligen till Sara Rangensjö på Nyköpings Kommun Samhällsbyggnad och fick Dnr BTN 14/28:22. Någon återkoppling på vår lista har vi ännu inte fått.

Med tanke på kungörelsen i SN sändes 1 dec följande mail till Samhällsbyggnad med påminnelse om BTN 14/28:22 samt fråga om återkoppling.

”Brf Havsutsikten äger de 2 röd/vita tornhusen i hörnet av Brandholmsvägen/Idrottsvägen vardera tornhus bestående av 28 bostadsrätter. Ändring av stadsplanen betr tillstånd att bygga 5 våningar mot dagens stadsplan på 4 våningar tar vi kraftigt avstånd ifrån.
Vi lämnade in vår protestlista med 77 namnunderskrifter Sept 29 pesonligen till Sara Rangensjö som fick Dnr BTN 14/28:22, vi har ännu inte fått någon återkoppling på denna skrivelse, när kan vi förvänta oss att den kommer?
Orsak till vår protest är utsikten, våra medlemmar köpte bostadsrätterna 2007 och utsikten var då ett viktigt valkriterium, efter kontroll med stadsplanen framgick att max 4 våningar kan byggas framför.
Vidare befarar vi att detta även kan bli ett prejudikat för kvarteren Målet 1-4 som idag är planerad med en bruten taklinje längs Brandholmsvägen på 2 till 4 våningar, så vi även där i framtiden får se byggnader på 5 våningar.”

Rena rutor

Den här veckan är vi många som njuter av strålande rena fönster efter att Glen Flodin och hans gäng på RingStäd gjort sitt.

I vår blir det under vecka 16 som de kommer och putsar. Några veckor i förväg sätts listor upp för dem som är intresserade då.

Tack för goda insatser…

…under höstens städdag. För 15:e gången, och även denna gång i vackert väder, deltog många till att göra fint i våra gemensamma utrymmen, rabatter och carportar. Efter avslutat arbete smakade det fint med korv. Anette lyckades som vanligt att grilla korvarna, som Skandiamäklarna sponsrade, till perfektion!